How do you say alien in Greek

External sources (not checked)

In the present case, the applicant seeks the partial annulment of Council Regulation (EC) No 881/2002 on the application of certain specific restrictive measures against certain persons and organizations associated with Osama bin Laden, demAl-Qaida network and the Taliban, as amended by Regulation (EC) No. 1330/2008 of December 22, 2008 (1), insofar as the plaintiff is included in the list of natural or legal persons, groups or organizations whose funds and economic resources are frozen in accordance with this Directive.
Στην παρούσα υπόθεση ο προσφεύγων ζητεί τη μερική ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) 881/2002 του Συμβουλίου, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, όπως έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 1330/2008 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2008 (1), στο μέτρο που περιλαμβάνει τον προσφεύγοντα στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων, κεφάλαια των οποίων και άλλοι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη αυτή .
Before the judgment of the Court of First Instance was issued, the Commission had published a notice (3) to Mr Uthman Omar Mahmoud to inform him that derAl-Qaida and Taliban Sanctions Committee of the United Nations had provided the reasons for his inclusion, which would be communicated to him upon request, in order to give him the opportunity to comment on these reasons.
Πριν από την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση (3) με αποδοκτη. Uthman Omar Mahmoud, προκειμένου να του γνωστοποιήσει ότι η επιτροπή κυρώσεων των ΗΕ για την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν είχε καταστήσει γνωστούς τους λόγους που υπαγορεύουν τη συμπερίληψή του στον προαναφερθέντα κατάλογο και οι οποίοι θα του κοινοποιούνταν κατόπιν αιτήσεως, ούτως ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του επί των λόγων αυτών.
Al-S.Hfromaab has been involved in acts that directly or indirectly threaten the peace, security or stability of Somalia, including acts that jeopardize the Djibouti Agreement of August 18, 2008 or the political process, and acts that threaten the interim federal government, the Mission the African Mission (AMISOM) in Somalia or other international peacekeeping operations in connection with Somalia.
Η al-Shabaab έχει συμμετάσχει σε πράξεις οι οποίες απειλούν, άμεσα ή έμμεσα, την ειρήνη, ασφάλεια ή σταθερότητα της Σομαλίας, μεταξύ άλλων: πράξεις που απειλούν τη συμφωνία του Τζιμπουτί της 18ης Αυγούστου 2008 ή την πολιτική διαδικασία · και πράξεις που απειλούν τους μεταβατικούς ομοσπονδιακούς θεσμούς, την Αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) ή άλλες διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις που αφορούν τη Σομαλία.
In view of the fact that most of these people belong to an ethnic minority, does the Council intend to adopt or propose models for passports or similar documents in which negative designations wi?e aliens not occur longer so that discrimination based on ethnic origin is prevented?
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, προτίθεται το Συμβούλιο να εγκρίνει ή να προτείνει μοντέλα διαβατηρίων και άλλων παρόμοιων εγγράφων τα οποία να μη χρησιμοποιούν αρνητικές αναφορές όπως "ξένοι" (aliens), καταργώντας έτσι μια διάκριση που βασίζεται στην εθνοτική καταγωγή
The General Court misinterpreted Article 1 (4) and (6) of Common Position 2001/931 and Article 2 (3) of Regulation 2580/2001 (1) in that it decided to apply the judgment in the proceedings for interim relief under the Repeal of the Sanctieregeling [Sanctieregeling terrorisme 2003 (ministerial decree on sanctions in the field of terrorism)] could no longer be the basis for leaving vOnAl-A.qsa Form on the EU Fund Freeze List.
Το Γενικό Δικαστήριο ερμήνευσε με εσφαλμένο τρόπο το άρθρο 1, παράγραφοι 4 και 6, της κοινής θέσεως 2001/931 και το άρθρο 2, παράγραφος 3, του κανονισμού 2580/2001 (1) επειδή έκρινε ότι, μετά την ανάκληση της διοικητικής αποφάσεως Sanctieregeling terrorisme 2003, η περί ης πρόκειται απόφαση ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορούσε πλέον να χρησιμεύσει ως βάση για τη διατήρηση του ιδρύματος Al-Aqsa στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων των οποίων δεσμεύονται τα κεφάλαια.
7 Para. 4: The shipment of goods that are not in the export list (AnlaGeAL)Genapproval is required if the final destination of the goods is outside the European Union and the consignor has been informed by the Federal Office of Economics and Export Control (BAFA) that these goods are wholly or partially for the construction, operation or installation in a facility is intended or may be intended for nuclear purposes within the meaning of Section 5d Paragraph 1 and the country of purchase or destination is Algeria, India, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Libya, North Korea, Pakistan or Syria.
ρθρο 7 παράγραφος 4: Για τη μεταφορά ειδών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο ελέγχου εξαγωγών (παράρτημα AL) απαιτείται η κατοχή άδειας εάν ο τελικός προορισμός των ειδών είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν ο μεταφορέας έχει ενημερωθεί από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Οικονομικών και Ελέγχου Εξαγωγών ότι τα είδη προορίζονται ή ενδέχεται να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για την κατασκευή ή λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, ή για την ενσωμάτωσή τους σε εγκαταστάσεις του είδους αυτού, όπως ορίζονται στο άρθρο 5δ παράγραφος 1 AWV, και αγοράστρια χώρα ή χώρα προορισμού είναι η Αλγερία, η Ινδία, το Ιράκ, το Ιράν, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Λιβύη, η Βόρεια Κορέα, το ΠυκΚσ .τάν ραήη Πυκισ.
Finally, it is irrelevant to continue to list it in Annex I of Regulation (EC) No. 881/2002, since (i) there were neither reasons nor were there that met the relevant criteria for inclusion in this Annex, (ii) he was after The UK Government no longer met the relevant criteria and (iii) a UK Specialized Court ruled that the Libyan Islamic Fighting Group was not involved demAl-QaidA network and / or not any person affiliated with the Libyan Islamic Fighting Group who is a follower of the violenceigenAl-Qaida-ideology of the worldwide jihad.
Τέλος, είναι αδικαιολόγητη η διατήρηση του ονόματος του προσφεύγοντος στον κατάλογο του παραρτήματος Ι του κανονισμού 881/2002, διότι, πρώτον, δεν πληρούνται τα κριτήρια κατατάξεως στο εν λόγω παράρτημα, δεύτερον, η άποψη της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι ο προσφεύγων δεν πληροί πλέον τα κριτήρια αυτά και, τρίτον, ειδικό δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάνθηκε ότι η οργάνωση Libyan Islamic Fighting Group δεν έχει ενταχθεί στην Αλ Κάιντα και ότι τα πρόσωπα που σχετίζονται με την Libyan Islamic Fighting Group δεν υιοθετούν την ιδεολογία της Αλ Κάιντα περί θρησκευτικού πολέμου.
The President is on behalf of Parliament a delegation from the National Assembly of Kuwait headed by A.liAl-D.ebaQbasi, chairman of the delegation, who has taken a seat in the official gallery, is welcome.
Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της εθνοσυνέλευσης του Κουβέιτ, υπό τον Ali Al-Debaqbasi, πρόεδρο της αντιπροσωπείας, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.
In the UNSCR 1989 (2011), the restrictive measures previously imposed in accordance with Section 8 c of Resolution 1333 (2000) and Sections 1 and 2 of Resolution 1390 (2002) gegenAl-Qaida and the other persons, groups, companies and institutions connected with it, including those mentioned in Section C (“With derAl-Qaida connected persons ”) and Section D (“ With derAl-Qaida affiliated entities and other groups and companies ") are included in the Consolidated List established under Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000), and those which will be included in the list after the date of adoption of Resolution 1989 (2011), maintained.
Εν προκειμένω, η ΑΣΑΗΕ 1989 (2011) διατήρησε τα περιοριστικά μέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί προηγουμένως με την παράγραφο 8 (γ) της απόφασης 1333 (2000) και τις παραγράφους 1 και 2 της απόφασης 1390 (2002), σχετικά με την Αλ Κάιντα και λοιπά πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς που συνδέονται μαζί τους, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στο τμήμα Γ ( "Πρόσωπα που συνδέονται με την Αλ Κάιντα") και στο τμήμα Δ ( "Φορείς και λοιπές ομάδες και επιχειρήσεις που συνδέονται με την Αλ Κάιντα" ) του ενοποιημένου καταλόγου που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267 (1999) και 1333 (2000), καθώς και όσων κατονομάσθηκαν μετά την ημερομηνία έκδοσης της ΑΣΑΗΕ 1989 (2011).
Sirajuddin Jallaloudine Haqqani is one of the best-known, most influential, charismatic and experienced leaders of the Haqqani Network, a group of militants with close ties to both the Taliban and aucH zuAl-Qaida, and he's been one of the network's commanders-in-chief since 2004.
Ο Sirajuddin Jallaloudine Haqqani είναι ένας από τους πλέον εξέχοντες, ισχυρούς, χαρισματικούς και έμπειρους ηγέτες εντός του δικτύου Haqqani, ομάδας μαχητών που συνδέεται στενά τόσο με τους Ταλιμπάν όσο και με την Αλ Κάιντα, και υπήρξε ένας από τουςκύριους επιχειρησιακούς διοικητές του δικτύου από το 2004.
In order to verify the description of the substance and the purpose of the export, the Commission may request additional information from the applicant, which will be used when examining an application for an einerALNfür Exports to cover essential domestic needs or for essential or critical uses of the contracting parties within the meaning of Article 11 paragraph 1 letters a and b of the Regulation are taken into account.
Για να επιβεβαιώσει την περιγραφή της ουσίας και τον στόχο της εξαγωγής, η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες που θα ληφθούν δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση της αίτησής του για έκδοση ΑΑΕ σχετικά με εξαγωγές που αποσκοπούν στην κάλυψη βασικών οικιακών αναγκών ή για την κάλυψη βασικών ή κρίσιμων χρήσεων των μερών στο πλαίσιο του άρθρου 11 παράγραφαας 1 εδαφοικοικορο 11) επφορο 1 επφοιναπορο 11εππορο ερορο 11εππορο 11απφος 1 εφθοιαπορο 11εππορο 1 κπορο 11εππορο 11εππορο 1 επθοικορο 11)
Additional information: (a) one of the leaders of the Islamic Jihad Group; (b) has in demAl-Qaida camp in Khost province completed special training on mines and explosives; (c) Was involved in military operations on the Taliban's side in Afghanistan and Pakistan; (d) was one of the organizers of the 2004 terrorist attacks in Uzbekistan; (e) In 2000 criminal proceedings were initiated against him in accordance with the following articles of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: Article 159, Part 3 (attacks on the constitutional order of the Republic of Uzbekistan), and Article 248 (illegal possession of weapons, ammunition, explosive substances or explosive objects); (f) an arrest warrant has been issued against him.
λλες πληροφορίες: α) Ένας από τους αρχηγούς της Ισλαμικής ομάδας Τζιχάντ, β) Παρακολούθησε ειδική εκπαίδευση σε νάρκες και εκρηκτικά στο στρατόπεδο της Αλ Κάιντα στην επαρχία Khost · γ) Συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν μαζί με τους Ταλιμπάν · δ) Ήταν ένας από τους διοργανωτές των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ουζμπεκιστάν το 2004 · ε) του ασκήθηκε ποινική δίωξη το 2000 σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα του ποινικού κώδικα της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν: άρθρο 159, μέρος 3 (Προσβολή της συνταγματικής τάξης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν) και άρθρο 248 (Παράνομη κατοχή όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, ή εκρηκλλκών συστψήδλλατων συστηεμάτων στοην συστηεμάτην) στενς σίτ).
Decrees No. 46-T and No. 70-T mean that from October 25, 1998 all flights to and from Milan will be either Malpensa or OriOalS.erio must use, with the exception of general aviation and commercial flights on routes that meet the traffic thresholds set out in Article 1, paragraph 4 of Decree No. 46-T.
Αππρροια των διαταγµµτων αριθ. 46-Τ και αριθ. 70 Τ εεναι • τι αππ τιι 25 Οκτωβρρου 1998 και εφεξξξ, • λεε οι αεροπορικκκ υπηρεσσεε προο και αππ το Μιλλνο θα πρρπει να εκτελοονται εετε αππ τον αερολιμμνα του Μαλππνσα, εετε αππ τον αερολιμμνα του Orio al Serio, εκτττ αππ τιι υπηρεσσεε γενικκκ αεροπορραα και των υπηρεσιιν αερομεταφορρν που ανταποκρρνονται στα ανντατα • ρια ενααριαα κυκλοφορραα που ορρζονται αππ το 'ρθρο 1 παρργραφοο 4 διαττγματοο του 46 Τ.
Information submitted by Italy indicates that the Apulia protected area is no longer a permanent protected area with regard to Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal.sonwhich should now be provisionally recognized as a protected area for a limited period up to March 31, 2003 in order to enable the official bodies to obtain information on the distribution of Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal.zu and continue efforts to eradicate the harmful organism in this protected area.
Από στοιχεία που διεβίβασε η Ιταλία προκύπτει ότι οι προστατευόμενη περιοχή της Αpulia δεν πρέπει πλέον να είναι αναγνωρισμένη ως μόνιμα προστατευόμενη περιοχή όσον αφορά τον Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, αλλά ήδη πρέπει να αναγνωρισθεί προσωρινά ως προστατευόµενη περιοχή όσον αφορά τον ιό Erwinia amylovora (Burr.). et al. επί περιορισμένο χρονικό διάστημα με λήξη στις 31 Μαρτίου 2003 ώστε οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την πληροφόρησή τους σχετικά με την κατανομή του Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, καθώς επίσης και τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την εξάλειψη του εν λόγω επαβλαβούς επτντητητητετητετητετετητετεπτατητετετετετετετεπτότεπαβλαβού ετετετετετετετετετετετετετετετεταευτχήτεπαβλαβούόότετεπαθθειες προσπάθειες προσπάθειες προσπάθεπυτ ερεντστητητητητητητητητητητητεν λτγω.
The following spoke: Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group, who referred to the Italian Prime Minister Silvio Berlusconi's visit to Parliament tomorrow and suggested that he meet with the ECON Committee on this occasion, Rebecca Harms on behalf of the V.hets/ALE-F.raktion, who supported the proposal by Guy Verhofstadt, Mario Mauro, on behalf of the PPE Group, and Werner Langen (The President stated that this was not an official visit).
Παρεμβαίνουν οι Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος αναφέρεται στην αυριανή επίσκεψη του Ιταλού Πρωθυπουργού Silvio Berlusconi στο Κοινοβούλιο και προτείνει να πραγματοποιηθεί, με αυτήν την ευκαιρία, συνάντηση του Silvio Berlusconi με την επιτροπή ECON, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts / ALE, η οποία στηρίζει την πρόταση του Guy Verhofstadt, Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Werner Langen (Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για επίσημη επίσκεψη).
The following spoke: Joseph Daul, on behalf of the PPE Group, who also answered a question put by William (The Earl of) Dartmouth using the blue card procedure, Martin Schulz, on behalf of the S&D Group, Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group, who also answered a question posed by Joseph Daul according to the “blue card” procedure, Rebecca Harms on behalf of the Vhets/ALE-F.raktion, Jan Zahradil on behalf of the ECR Group, who also answered a question put by Jörg Leichtfried according to the "blue card" procedure, Lothar Bisky on behalf of the GUE / NGL Group, Nigel Farage on behalf of the EFD Group, the also answered a question asked by Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, who also answered a question asked by Martin Schulz about the “blue card” process, and Pascal Canfin.
Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S & D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Joseph Daul, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Greens / EFA, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Jörg Leichtfried, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE / NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα , Martin Schulz, και Pascal Canfin.
The following spoke: Joseph Daul, on behalf of the PPE Group, Martin Schulz, on behalf of the S&D Group, who also answered a question posed by Krisztina Morvai on a 'blue card', Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group, Rebecca Harms, on behalf of the V.hets/ALE-F.raktion, Timothy Kirkhope on behalf of the ECR Group, Patrick Le Hyaric on behalf of the GUE / NGL Group, Niki Tzavela on behalf of the EFD Group and Frank Vanhecke, non-attached.
Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S & D, ο οποίος απαντά επίσης σε ερώτηση "γαλάζιας κάρτας» της Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts / ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE / NGL, Νίκη Τζαβέλα, Νίκη Τζαβέλα, εαμΟ ονκιετς ηαμΟ ονheματς ηταμε ονματς ηαμΟ ονματς ηαμΟ ονέματς ηαμΟ ονέματς ηαμΟ ονέματς ηαμΟ ονέματς.
The following spoke: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf on behalf of the Vhets/ALE-F.raktion, who asked the Commission to give its position on the amendments adopted (in particular Amendments 10, 11 and 14) and Louis Michel (Member of the Commission), who gave this position.
Παρεμβαίνουν οι Friedrich-Wilhelm Graefe to Baringdorf εξ ονόματος της Ομάδας Green / ALE, ο οποίος ζητεί από την Επιτροπή να γνωστοποιήσει την θέση της όσον αφορά τις τροπολογίες που έχουν εγκριθεί (ιδίως δε τις τροπολογίες 10, 11 και 14) και Louis Michel ( Μέλος της Επιτροπής) ο οποίος παρουσιάζει την θέση της Επιτροπής.
Before the vote, Sonia Alfano, to request that this recommendation be referred to the competent committee under Rule 175 (2), Jill Evans on behalf of the Vhets/ALE-F.raktion for this motion, Paolo De Castro, Chairman of the AGRI Committee, and Elisabeth Jeggle, rapporteur, against this motion and Rebecca Harms on behalf of the V.hets/ALE-F.raktion to explain the position of your group.
Η Sonia Alfano ζητεί την αναπομπή της σύστασης σε επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 175, παράγραφος 2 του Κανονισμού · ο Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts / ALE, υποστηρίζοντας το αίτημα, ο Paolo De Castro, πρόεδρος της επιτροπής AGRI, καθώς και η Elisabeth Jeggle, εισηγήτρια, κατά του αιτήματος και η Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts / ALE, για να δηλώσει τη θέση της ομάδας της.
The following members put questions and supplementaries to José Manuel Barroso (President of the Commission), who answered them: Manfred Weber, on behalf of the PPE Group, Martin Schulz, on behalf of the S&D Group, Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group, Rebecca Harms, on behalf of the V.hets/ALE-F.raktion, Timothy Kirkhope, on behalf of the ECR Group, Gabriele Zimmer, on behalf of the GUE / NGL Group, Niki Tzavela, on behalf of the EFD Group, and Diane Dodds, non-attached.
Παρεμβαίνουν για να θέσουν ερωτήσεις καθώς και συμπληρωματικές ερωτήσεις στον José Manuel Barroso (Πρόεδρο της Επιτροπής) στις οποίες αυτός απαντά, οι: Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S & D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts / ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE / NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.
F09: The following destinations: Norway, Iceland, Greenland, Faroe Islands, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia and Montenegro, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan , Uzbekistan, Ukraine, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, United Arab Emirates (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, UmmAlQaiwain, R.asAlKHaimah and Fujairah), Kuwait, Yemen, Syria, Iran, Jordan, Bolivia, Brazil, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador and Colombia; Countries and territories of Africa with the exception of South Africa; Provisions in accordance with Article 36 of Commission Regulation (EC) No. 800/1999 (OJ L 102, 17.4.1999, p. 11).
F09: Οι ακόλουθοι προορισμοί: Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, νήσοι Φερόε, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Γιουγκοσλαβία (Σερβία, Μαυροβούνιο) Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qalwain, Ras al Khaimah και Fujairah) Κουβέιτ, Υεμένη, Συρία, Ιράν , Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναμάς, Ισημερινός και Κολομβία, χώρες και εδάφη της Αφρικής, εκτός από τη Νότιο Αφρική, προορισμοίπου περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11).
The following spoke: Joseph Daul, on behalf of the PPE Group, Martin Schulz, on behalf of the S&D Group, who also answered a question put by Lucas Hartong under the 'blue card' procedure, Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group, and Joseph Daul on On behalf of the PPE Group, who went on to speak, Richard Ashworth, on behalf of the ECR Group, who also answered a question put by Andrew Duff under the blue card procedure, Bas Eickhout, on behalf of the Vhets/ALE-F.raktion, Lothar Bisky on behalf of the GUE / NGL Group, Marta Andreasen on behalf of the EFD Group and Lucas Hartong, non-attached, who also answered a question put by Gerben-Jan Gerbrandy about the "blue card" procedure.
Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S & D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα» του Lucas Hartong, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος συνεχίζει την παρέμβασή του, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα» του Andrew Duff, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts / ALE, Lothar Toky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE / NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση "γαλάζια κάρτα» του Gerben-Jan Gerbrandy.
The following spoke: Daniel Cohn-Bendit on behalf of the Vhets/ALE-F.raktion, who justified the motion, Martin Schulz, on behalf of the S&D Group, who joined him, and Manfred Weber, on behalf of the PPE Group, against the motion.
Παρεμβαίνουν οι Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts / ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος συντάσσεται, και Manfred Weber, εξ ονας στοης PPτης ατοης ατοης της ονόατατοητατοης της ονόας στοης της ονόας PPατοητατοης της ονόας PPατοης της ονόας στοης ατοης της ονίας PP.
In the report of the Monitoring Group of the Somalia-Eritrea Sanctions Committee of July 18, 2011 (S / 2011/433), Jin thealeals a well known businessman and a personality known in the vOnAl-S.Hfromaab trade in charcoal and sugar is involved and benefits from privileged relationshipsn zuAl-S.Hfromaab pulls.
Σύμφωνα με την από 18ης Ιουλίου 2011 έκθεση της ομάδας παρακολούθησης της Επιτροπής Κυρώσεων Σομαλίας / Ερυθραίας (S / 2011/433) ο Jim'ale αναγνωρίζεται ως εξέχων επιχειρηματίας και φυσιογνωμία του κυκλώματος του εμπορίου ξυλάνθρακαζάχαρης της al-Shabaab, ο οποίος μάλιστα επωφελείται από προνομιακές σχέσεις μαζί της.